هـر واحـد آپارتمـانی مـجهـز به یک مانیتور می باشد که امکان مشـاهده و پـذیرش شـخص  مراجـعه کننـده  را همـراه با امنیـت و راحتـی بیشتر بـرای ساکنین آپارتمان فراهم می کند. مانیتور و گوشی به آسانی برای هر یک از ساکنین قابل استفاده می باشد.هـر واحد آپارتمـانی دارای یـک گوشی ، شـاسی سـرویـس(اختیـاری) ، شاسی روشنـایی و شاسی قـفل بـاز کـن می بـاشد.همچنین سـیسـتم مجـهز به ورود اتوماتیـک (احضـار اختیاری) است که به ساکن آپارتمـان این امـکان را مـی دهـد کـه سـیستم را طـوری تنـظیم نمایـد که به محض تماس مراجـعه کنـنده ، درب ورودی به طـور خـودکـار باز شـود. همچـنین می توانید زنـگ واحـد خود را هر زمان که بخواهیـد قـطع نمایید. نصـب هر واحد آپارتمـان به آسانـی با چهار سیم مشترک امکان پذیر می باشد.