محصولات کوماکس             سایر محصولات

3
محصولات کوماکس: آیفون های تصویریپنل های بیرونیÍ
        ÷ آیفون های تصویری:                                                                              Í
مدل:
DPV- 4PN
مدل:
DPV- 4PN + حافظه
مدل:
CDV- 50
DPV-4PN DPV-4PN CDV-50
مشخصاتخرید
مشخصاتخرید
مشخصاتخرید
مدل:
CDV- 4PNC
مدل:
CDV- 4PNC + حافظه
 
DPV-4PN DPV-4PN  
مشخصاتخرید
مشخصاتخرید
 

        ÷ پنل های بیرونی:                                                                              Í
مدل: سیاه و سفید
DRC-403DF
مدل: رنگی
DRC-4CAN
مدل: سیاه و سفید
DRC-2AB1
DRC-403DF DRC-4CAN DRC-2AB1
مشخصاتخرید
مشخصاتخرید
مشخصاتخرید

     
مدل: رنگی
DRC-2AC1
مدل: سیاه و سفید
DRC-nAB
مدل: رنگی
DRC-nAC
DRC-2AB1 DRC-nABDRC-nAB DRC-nABDRC-nAB
مشخصاتخرید
مشخصاتخرید
مشخصاتخرید
       
مدل: سیاه و سفید
DRC-240
     
DRC-240
   
مشخصاتخرید
 
3 سایر محصولات:                                                                                               Í

        ÷ درب های اتوماتیک:                                                                             Í
درب های اتوماتیک بازویی

مشخصاتخرید
درب های اتوماتیک ریلی

مشخصاتخرید