» پنل بیرونی                                           مدل:      DRC-nAC
 پنل چند واحدی
رنگی

برای آپارتمان های :
2 واحدی تا 24 واحدی
Í
    منبع تغذیه:
DC 14 V                  

  نوع نص
ب:
تو کار                        

  
نوع لنز:
                     رنگی CCD

    دمای کار:
  -10ْC ~ 50 ّْC                 

   ابعاد:
         بر اساس تعداد واحد ها متفاوت است.         


Í
Í