» پنل بیرونی                                           مدل:      DRC-2AC1
 پنل دو واحدی رنگی
Í
    منبع تغذیه:
DC 14 V                  

  نوع نص
ب:
تو کار                        

  
نوع لنز:
                     رنگی CCD

    دمای کار:
  -10ْC ~ 50 ّْC                 

   ابعاد:
208*123 mm         


Í

Í